INFORMACE A PODMÍNKY O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

I. ÚVOD
Tento dokument (dále jen „Pravidla“) poskytuje zákazníkům, dodavatelům a obchodním partnerům (dále jen „Subjekt údajů“) společnosti Ibis Interiér s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČ 24780359, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 173663 (dále jen „Správce“) informace o způsobu zpracování jejich osobních údajů a o právech s nimi souvisejících, jak předpokládá čl. 12 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“).


Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor apod. této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Kontaktní údaje správce jsou:
Ibis Interiér s.r.o.
adresa Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 – Hostivař
e-mail: info@ibisinterier.cz
telefon: +420777608981

II. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Na základě výše uvedeného je Správce oprávněn předat osobní údaje Subjektu údajů následujícím subjektům, popř. kategoriím subjektů:

·         společnostem nebo osobám zajišťujícím dopravu zboží,

·         montážním skupinám,

·         osobám zajišťujícím provoz softwaru a ukládání dat (vytvoření objednávky),

·         osobám, které pro Správce zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu jeho služeb, jakož webových služeb.

Osobní údaje Subjektu údajů můžou být dále předávány následujícím příjemcům/kategoriím příjemců:

·           dodavatelé Správce,

·           zaměstnanci Správce,

·           osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci (např. poskytovatelé zajišťující marketingové a reklamní služby, poskytovatelé technického provozu určité služby či technologií využívaných Správcem, poskytovatelé právních, ekonomických či daňových služeb, poskytovatele zabezpečí a integrity služeb a webů),

·           finanční instituce a pojišťovny,

·           státní orgány v rámci plnění zákonných povinností Správce stanovených příslušnými právními předpisy.

 

III. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce je oprávněn zpracovávat zejména následující osobní údaje Subjektu údajů:

·         adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, adresa provozovny, doručovací adresa, IČ, DIČ) a kontaktní údaje se Subjektem údajů (např. kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.),

·         popisné údaje (např. bankovní spojení, historie objednávek),

·         fotografie, náhledové obrázky, bannery a videa,

·         údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany Subjektu údajů (např. použití osobních údajů za účelem personálních řízení, použití osobních údajů za účelem propagace a podobně),

·         osobní nastavení (preference) včetně nastavení v oblasti marketingu a používání cookies ze strany Subjektu údajů,

·         další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,

·         další osobní údaje, které Subjekt údajů Správci poskytl.

 

IV. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů pro účely:

·         A) uzavření a plnění smlouvy včetně realizace administrativních kroků před vlastním uzavřením smlouvy uzavírané na vlastní žádost subjektu údajů, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

·         B) dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady),

·         C) určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků Správce (zejména údaje o poptávaných a poskytovaných službách, platební morálce, evidenci dlužníků, vymáhání pohledávek za klienty, řešení reklamací a sporů s klienty, zápisy z jednání s klientem, písemná a elektronická komunikace atd.), a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

·         D) zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu,

·         E) další marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o novinkách (výrobky, technologie, showroomy), prezentacích společnosti (veletrhy, výstavy), službách apod. (např. formou rozesílání newsletterů, telemarketing); kontaktování za účelem průzkumů trhu a marketingových průzkumů; kontaktování za účelem přání k významným státním svátkům a zasílání dárkových poukazů apod. a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

V. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

·         k účelu podle písm. A) výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy (tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat – v nezbytném rozsahu k účelu dle písm. B), C), D) a/nebo E) výše,

·         k účelu podle písm. B) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce,

·         k účelu podle písm. C) výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby podle smlouvy (pokud byla ve smlouvě sjednána záruka za jakost), nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy,
v případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému Subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle písm. C) výše před skončením takového řízení,

·         k účelu zasílání obchodních sdělení podle písm. D) výše budou osobní údaje zpracovávány do doby, než Subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním,

·         k účelům podle písm. E) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu, na niž Subjekt údajů udělil Správci souhlas dle samostatně odsouhlaseného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů v tomto případě bere na vědomí, že před uplynutím této doby ho může Správce kontaktovat za účelem obnovení jeho souhlasu.

Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či anonymizovány.

VI. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v provozovnách, pobočkách a sídle Správce pověřenými zaměstnanci Správce, příp. Zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo Subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě poskytnutých údajů prováděno nebude. Osobní údaje Subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí (tj. zemí mimo EU a EHP).

VII. PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají Subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Správce:

·         přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR),

·         opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR),

·         omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR),

·         vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 21 GDPR),

·         právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR),

·         právo kdykoliv bezplatně odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v těchto Pravidlech.

Zjistí-li nebo domnívá-li se Subjekt údajů, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o vysvětlení a/nebo zjednání nápravy. Žádost je třeba podat písemně zasláním dopisu či e-mailu na kontaktní údaje Správce: info@ibisinterier.cz

 

Jestliže bude žádost Subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost Subjektu údajů obrátit se přímo na dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555, www.uoou.cz.

VIII. ZÁVĚR
Tato pravidla se použijí ve vztahu k Subjektům údajů za předpokladu, že nebude mezi třetí osobou a Správcem ujednáno jinak. Správce si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit tyto podmínky pro ochranu a zpracování osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na webových stránkách www.ibisinterier.cz.

 

 .